תחרות התסריט הקצר 2015

התסריט הזוכה יפורסם בגיליון סוכות של מדור גלריה ב"הארץ"

עיתון "הארץ", בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה, ירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזים בזאת על תחרות התסריט הקצר 2015, ביוזמת והפקת בית הספר סם שפיגל.

התסריט יהיה לסרט עלילתי קצר ומקורי, שאיננו עיבוד של יצירה קיימת, שלא פורסם ולא הופק קודם לתחרות, ושאורכו לא יעלה על 10 דקות. התחרות מיועדת לאזרחים ישראלים בוגרי בית ספר על־תיכוני לקולנוע בישראל או בחו"ל, או לחלופין יוצרים ישראלים אשר כתבו או ביימו בעבר תסריט מקורי שהופק והוקרן בפסטיבל קולנוע מרכזי או בערוץ שידור מרכזי בישראל או בעולם.

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי תעניק מענק הפקה של 150,000 שקל לצורך הפקת התסריט בכפוף לתנאי הקרן. התסריט הזוכה יפורסם בגיליון סוכות של מדור גלריה ב"הארץ". המועד האחרון להגשה הוא יום ה', ה-27.8 בשעה 18:00.

להרשמה באתר בית הספר סם שפיגל 

תקנון התחרות מיום 26.7.15:

כללים ונהלים לתחרות התסריט הקצר ‏2015 מיסוד "הארץ", ביה"ס סם שפיגל וקרן גשר

1. עיתון "הארץ", ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה – ירושלים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזים בזאת על תחרות התסריט הקצר 2015 יוזמה והפקה: ביה"ס סם שפיגל.

2. התסריט יהיה תסריט לסרט עלילתי קצר ומקורי, שאיננו עיבוד של יצירה קיימת ושלא פורסם ולא הופק קודם לתחרות, ושאורכו לא יעלה על 10 דקות.

3. המגיש/ה יהיה ישראלי/ת, בוגר/ת בי"ס לקולנוע על-תיכוני בישראל או בחו"ל, או לחילופין יוצר/ת ישראלי/ת אשר כתב/ה או ביים/ה תסריט מקורי שהופק והוקרן בפסטיבל קולנוע מרכזי או בערוץ שידור מרכזי בישראל או בעולם.

4. המגיש/ה יכול להיות במאי/ת או תסריטאי/ת. במקרה שהמגיש/ה הוא/היא תסריטאי/ת יצורף במאי/ת להגשה, העומד/ת בתנאי הסף האמורים בסעיף 3.

5. על הבמאי/ת לצרף להגשה לינק לעבודה קודמת (סרט עלילתי קצר, סרט תיעודי או סרט עלילתי באורך מלא).

6. התסריט יוגש בעברית.

7. המגיש/ה רשאי/ת להגיש תסריט אחד בלבד.

8. הנהלת התחרות – נציגי "הארץ", ביה"ס סם שפיגל וקרן גשר – תמנה את צוות השיפוט שיורכב מאנשי תרבות וקולנוע בולטים. צוות השיפוט יהיה חסוי עד לפרסום התוצאות.

9. פירסום ומענק כספי להפקה:

א.התסריט הזוכה יפורסם, בכפוף לשיקול מערכת "הארץ", בגיליון סוכות של "הארץ" באופן בולט.

ב. קרן גשר לקולנוע רב תרבותי תעניק מענק הפקה של 150,000 ₪ לצורך הפקת התסריט. התחייבות הקרן להשקעה היא בכפוף לתנאי הקרן. המגיש/ה מתחייב/ת להשלים את הפקת הסרט תוך 12 חודשים ממועד הכרזת המענק.

ג. יצוין כי עלילת התסריט צריכה להיכתב כך שיעמוד בהיתכנות הפקתית מול גובה המענק האמור ובאופן שניתן יהיה להפיקו ללא שהיות.

ד. התסריט יוגש ב"פורמאט תסריט".אורך התסריט לא יעלה על 8 עמודים בפורמאט זה.תסריטים שיחרגו מן הפורמאט לרבות באורכם מ – 8 עמודים, לא יובאו לדיון.

ה. ועדת השופטים רשאית להחליט על מתן מענקים נוספים וציונים לשבח לתסריטים נוספים.

ו. "הארץ" יהיה רשאי לפרסם תסריטים נוספים.

ז. במידה שועדת השופטים לא תמצא תסריטים שיהיו ראויים לדעתה לקבלת המענקים או חלקם, תהיה הועדה רשאית להחליט על פיצול המענקים, ביטולם או הענקת חלק מהם בלבד.

9. ההגשה תעשה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של ביה"ס סם שפיגל.

10. ההגשה תכלול את כל המסמכים הבאים:

תסריט; פילמוגרפיה של הבמאי/ת ושל התסריטאי/ת; לינק לעבודה קודמת.

11. התסריט יהיה מקורי (לא עיבוד ליצירה קיימת) והמגיש/ה מצהיר/ה בזאת כי הוא/היא בעל/ת זכויות היוצרים המלאות על התסריט.

12. בתחרות ישתתפו כל התסריטים שיוגשו עד ליום ה', ה- 27.8 בשעה 18:00. תסריטים שיגיעו לאחר מועד זה, לא ישתתפו בתחרות.

13. הנהלת התחרות תחליט על אופן פרסום שמות הזוכים.

14. החלטות הועדה תהיינה סופיות. לא תימסרנה הערכות בכתב או בדרך אחרת על התסריטים.

15. הזוכה/ים/ות מסכימים בזאת באורח בלתי חוזר לעריכת התסריטים לצורך פרסום ב"הארץ" ובפרסומים נוספים.

16. הזוכה/ים/ות מסכימים בזאת באורח בלתי חוזר לפרסום התסריט כולו או חלקו בעיתון "הארץ" ובאתר "הארץ", בפרסומי ביה"ס סם שפיגל ובאתר ביה"ס, בפרסומי ובאתר קרן גשר וכן בכל דרך אחרת שעליה תחליט הנהלת התחרות.

17. "הארץ", ביה"ס סם שפיגל וקרן גשר יקבלו קרדיט משותף בולט ובפריים נפרד בפתיחת הסרט, לאחר סיום הסרט ובכל פרסומיו. נוסח הקרדיט יוגדר במסגרת החוזה בין המגיש/ה לקרן גשר.

18. הזוכה/ים/ות מסכימים בזאת באורח בלתי חוזר להקרנת הסרט באתר "הארץ" ובאתר ביה"ס סם שפיגל, מיד לאחר בכורתו בישראל או בעולם.

19. התחרות אינה פתוחה לעובדי "הארץ", עובדי ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה – ירושלים, או לעובדי קרן גשר ולצוות הלקטורים של התחרות, לרבות בני משפחותיהם.

בהצלחה!