מידע כללי להגשת בקשה להשתתפות במיזם "קצר במדבר 5"

מיזם מיוחד למענקי פיתוח והפקה לסרטים עלילתיים קצרים

מועד אחרון להגשה : 1/10/2016 בשעה: 24:00

כללים ונהלים

א. מטרות:

1. עידוד יוצרי קולנוע לעסוק בז'אנר בסרט הקצר

2. קידום פיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים.

3. סיוע ליוצרים בראשית דרכם הקולנועית, בפיתוח והפקת סרטים קצרים במטרה להגביר את סיכוייהם ליצור סרט קולנוע באורך מלא.

4. קידום היצירה הקולנועית בפריפריה.

5. קידום ערוצי השיווק וההפצה של סרטים קצרים באמצעות שילובם במקבץ שידור או הקרנה ו/או סרטים קצרצרים שיוקרנו באולמות הקולנוע לפני סרטים עלילתיים באורך מלא.

ב. כללים:

1. קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל "סרטים בערבה", יפרסמו בציבור באמצעות אתרי האינטרנט של כל אחד מהגופים את דבר קיום המיזם.

2. ייבחנו בקשות של יוצרים בוגרי בתי הספר לקולנוע ו/או בעלי ניסיון בהפקת סרט אחד לפחות.

3. את הבקשות יש להעביר לכתובת המייל: [email protected] לא יאוחר מיום ה- 1/10/2016 ההצעות יבחנו ע"י הוועדה המקצועית ) להלן : הוועדה (שתורכב מנציגי קרן גשר לקולנוע רב תרבותי או מי שימונו מטעמם, יזם ומפיק הפרויקט איל שיראי ומצוות הלקטורים).

4. הפרויקטים הנבחרים יוזמנו להשתתף בסדנת עבודה מרוכזת בת ארבעה ימים, אשר תתקיים במסגרת פסטיבל סרטים בערבה ואשר תיוחד לשלב הפיתוח. לאחר הסדנה ימשיכו היוצרים לפתח תסריטים מלאים לסרט קצר, בסיוע חונכ/י התסריט של הפרויקט.

5. התסריטים המלאים יוגשו כעבור חודשיים מיום תחילת סדנת הפיתוח.

6. הוועדה תבחר מתוך התסריטים שיפותחו עד 3 תסריטים שיופקו במהלך 2017 ע"י מפיק הפרויקט איל שיראי.

7. בעלי זיקה או עניין ישיר או עקיף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, ולפסטיבל סרטים בערבה, ובכלל זה חברי הנהלה, לקטורים, וחברי הוועדה המקצועית לא יוכלו להגיש בקשות.

8. קרן גשר ופסטיבל הסרטים בערבה מבהירים כי התקציב העומד לרשות המיזם מותנה באישור וקבלת תקציב ממנהל התרבות. אי לכך השותפים במיזם שומרים לבטלו מחמת העדר תקציב.

ג. נוהל הגשת בקשות:

1. זכאים להגיש בקשות יוצרים עצמאיים, במאים ותסריטאים שהם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט- 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א 2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת, וכן בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

2. המיזם מיועד לבוגרי בתי הספר לקולנוע או יוצרים בעלי ניסיון בעשיית סרט אחד ואינו מיועד לסטודנטים.

3. את הבקשות יש להגיש באמצעות המייל ובהתאם לטופס הבקשה המצורף למסמך זה.

ד. נוהל עבודה:

1. הוועדה תורכב מנציגי קרן גשר לקולנוע רב תרבותי או מי שימונו מטעמם, יזם ומפיק הפרויקט איל שיראי וצוות הלקטורים שיבחן את ההצעות.

2. הוועדה תבחן את הבקשות ותבחר עד 20 יוצרים אשר יוזמנו לקחת חלק בסדנת עבודה מרוכזת בת ארבעה ימים לשלב הפיתוח.

3. הסדנה תתקיים בישוב צוקים שבערבה בין התאריכים 20-24/11 (במהלך ימי פסטיבל הסרטים בערבה).

4. המשתתפים יתארחו באחד ממתחמי האירוח של הפסטיבל בצוקים. במהלך הסדנה יסיירו באתרי צילום פוטנציאלים ויפגשו עם אנשי המקום כמקור להשראה לתסריטים שיפותחו. 

5. בתום הסדנה ובמהלך חודשיים מסיומה, יפתחו המשתתפים תסריטים מלאים לסרט קצר באורך של עד 10-20 דק', או סרטים קצרצרים עד 5 דק' . התסריטים יפותחו בסיוע חונכי תסריט.

6. הוועדה תבחן את התסריטים שיפותחו ותבחר עד 3 תסריטים אשר יופקו אשר יופקו במסגרת המיזם

ה. כללי:

1. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו, אם לא תמצא את ההצעה ראויה ע"פ כללים ונהלים אלה או ע"פ שיקול דעתה.

מסמכים  הנדרשים להגשת  בקשה  לפיתוח  במסגרת  המיזם  "קצר  במדבר 5"

את הבקשות יש להגיש לכתובת המייל katzarbamid[email protected]

פרטי  המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה:

טופס הבקשהחתום ע"י היזם, מגיש הפרויקט, שכל הפרטים בו מלאים וברורים

(נספחא')

  ניסיון מקצועי  של  התסריטאי/ת ו והבמאי/ת

תקציר לסרט  קצר המצולם במדברבאורך של עד כ- 250 מילה

הצהרת כוונות הכוללת את נימוקי היוצר/ת לבקשת ההשתתפות בפרויקט

לינק  לסרט גמר עלילתי / עבודה  קודמת

נספח א'

טופס  בקשת  תמיכה  להשתתפות  בסדנת  הפיתוח  "קצרצר  במדבר"

פרטים כללי:

שם היזם מגיש הבקשה: _________________________________________________ -

מס' ת.ז / ח.פ _______________________

כתובת מלאה למשלוח דואר: _______________________________________________

מס טלפון: ______________ פקס: ________________ נייד: __________________

דואר אלקטרוני: _______________________________________________________

שם הפרויקט: _______________________________

שלב בפיתוח: _____________________ אורך משוער: ___________

שם הסרט שיצר הבמאי \המפיק בעבר, ציון הז'אנר ופירוט אורך

הסרט.:_____________________________________

בית הספר לקולנוע בו למד היוצר : ____________________

האם התסריט / הסינופסיס קיבל כבר מענק פיתוח? ___________ על ידי:

__________________

גובה התמיכה שנתקבל _____________

***************************************************************************************

אני, הח"מ, מצהיר/ה בזאת כי כל הזכויות הקשורות לפרויקט ___________________

המצורף למסמך זה שייכות לי וכי קראתי את הנהלים והכללים אשר פורסמו בדבר המיזם וכן כי

כל הפרטים שמסרתי במסמך זה ובנספחים המצורפים אליו נכונים. במידה ואבחר הנני מתחייב

להשתתף בסדנה ולעמוד בלוחות הזמנים לכתיבת התסריט

שם ומשפחה _____________________ חתימה ______________ תאריך_____________